Penyata gst 03 online dating funny dating site emails

k) Transaksi Skim Plan Pembayaran Mudah (EPS) tidak dibenarkan menggunakan Kad.l) Semua transaksi akan diproses secara atas talian, dan Baki Semasa terkini boleh dilihat oleh Ahli Kad di ATM dan melalui kemudahan Perbankan Internet Bank.d) Ahli Kad boleh mencipta PIN sendiri menggunakan PINPAD dan PIN tersebut adalah bertujuan untuk membuat transaksi di ATM.Ahli Kad hendaklah tidak mendedahkan PIN kepada mana-mana individu.TERMA DAN SYARAT 1) Gambaran Keseluruhan Terma dan Syarat di dalam ini hendaklah terpakai ke atas semua Kad Debit-i VISA Bank Islam (“Kad”) yang dikeluarkan oleh Bank Islam Malaysia Berhad (“Bank”).2) Pemilikan Kad Pemilikan kad tersebut hendaklah sebelum penerimaan Terma & Syarat.Kad hanya boleh dipegang atau digunakan oleh pemilik berdaftar syarikat perniagaan tunggal tersebut.

n) Ahli Kad hendaklah menyemak penyata akaun Kad dari masa ke semasa dan membuat laporan sekiranya terdapat sebarang keraguan tanpa sebarang penangguhan.

e) Ahli Kad dibenarkan melakukan transaksi internet dan pengeluaran tunai di Pusat Pengeluaran Tunai Sah atau institusi kewangan yang mempunyai logo BANKCARD atau MEPS (untuk transaksi e-Debit) dan VISA PLUS (untuk transaksi EMV). Ahli Kad boleh melakukan transaksi pengeluaran tunai di pusat pengeluaran tunai Bank dan di mana-mana Pusat Pengeluaran Tunai Sah yang mempamerkan logo VISA PLUS dan logo MEPS. Jumlah pengeluaran tunai maksima adalah RM5,000 sehari. Sebarang pengeluaran tunai yang dilakukan oleh Ahli Kad akan didebitkan ke Akaun. Untuk melakukan Pengeluaran Tunai menggunakan Kad di mana-mana Pusat Pengeluaran Tunai Sah, Ahli Kad hendaklah menandatangani Draf Pengeluaran Tunai yang disediakan oleh Pusat Pengeluaran Tunai Sah atau menggunakan PIN untuk mengakses Akaun; g) Untuk melakukan pembelian di mana-mana Rakan Dagang Sah, Ahli Kad mestilah menandatangani Draf Jualan yang disediakan oleh Rakan Dagang Sah.

h) Ahli Kad hendaklah bertanggungjawab kepada Bank atas kesemua transaksi yang dilakukan oleh Ahli Kad menggunakan Kad dan bagi semua yuran berkaitan yang didebitkan ke Akaun termaktub di atas klausa 16 di bawah.

Dengan meminta Bank mengeluarkan Kad atau menandatangani borang permohonan Bank, Ahli Kad dengan ini bersetuju untuk terus terikat dengan Terma dan Syarat berikut.

Dengan menandatangani, menggunakan atau menerima Kad, Ahli Kad bersetuju dan/atau dianggap telah bersetuju dengan Terma dan Syarat yang dinyatakan di bawah ini.

Leave a Reply